Algemene voorwaarden


1. ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Ferriore.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard door Ferriore.

 

1.1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Naam: Ferriore
Maatschappelijk zetel: Dorsel 51, 2560 Nijlen, België

Email: info@ferriore.com

Ondernemingsnummer: 0754.505.788

 

Art. 2 TOTSTANDKOMING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en door de betaling.

 

Art. 3 AANSPRAKELIJKHEID

Ferriore garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

3.1 Indien het geleverde product niet aan hogervermelde eisen voldoet heeft de klant recht op een herstelling, vervanging of terugbetaling.

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, incompleet is of niet voldoet aan hetgeen in redelijkheid kan worden verwacht, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken schriftelijk te melden via info@ferriore.com.

Deze melding, met opgave van de reden, moet geschieden binnen 14 kalenderdagen na datum van levering. Indien dergelijke melding niet gebeurt binnen deze termijn, geldt het onweerlegbaar vermoeden dat de klant de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard. In dat geval kan er in hoofde van Ferriore geen enkele vorm van aansprakelijkheid worden weerhouden.

3.2 Ferriore kan niet aansprakelijk worden gesteld indien:

  1. de klant de geleverde zaken zelf gerepareerd en/of bewerkt heeft of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. de verzegeling verbroken wordt;
  3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 

Art. 4 LEVERINGSVOORWAARDEN

Ferriore zal handelen zoals een goede huisvader bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Het risico van de levering ligt bij de klant. Ferriore is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en diefstal van de goederen tijdens de levering.

 

Art. 5 BETAALMOGELIJKHEDEN

Op de website van Ferriore is het mogelijk om met volgende betaalwijzen te betalen: Bancontact, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net en ING Home’Pay.

Betaling gebeurt steeds via online betaling. De bestelde producten worden pas verzonden na bevestiging van ontvangst van je betaling.

 

Art.7 HERROEPINGSRECHT

Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – 6/4/2010:

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Om recht te hebben op retournering dient de klant Ferriore binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen via e-mail op het adres info@ferriore.com welke goederen de klant wenst te retourneren. De maximum retourtermijn bedraagt 14 kalenderdagen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in nieuw staat verkerend en zonder dat de verzegeling verbroken is. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ferriore er zorg voor dat binnen 10 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

Ontvangt Ferriore de retour niet binnen 18 kalenderdagen na ontvangst, wordt deze niet meer geaccepteerd en heeft de klant tevens geen recht op terugbetaling van het aangekochte product.

Art. 8 VERZENDING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt onmiddellijk na het
afronden van de betaling.

De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van 5,00 EUR aangerekend. Deze kost van 5,00 EUR wordt aangerekend zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden.

Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het afhaalpunt en hierdoor automatisch terug bij Ferriore toekomt.

Art. 9 GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

Art. 10 BINDENDE WERKING ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn steeds bindend.

Art. 11 VARIA

Als een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig is, brengt dergelijke bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in het gedrang en blijven deze bepalingen volledig van kracht.

Ferriore kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij is gevestigd en dit volgens de keuze van de eiser.